Вы просматриваете: Главная > Статьи > Тендери на вiдбудову цивiльних об'єктiв будуть проводити за єдиною методикою — Будівельний портал ПрофіДОМ

Тендери на вiдбудову цивiльних об'єктiв будуть проводити за єдиною методикою — Будівельний портал ПрофіДОМ

Тендери на вiдбудову цивiльних об'єктiв будуть проводити за єдиною методикою — Будівельний портал ПрофіДОМ

Вiдбудова об’єктiв цивiльної iнфраструктури, зруйнованої через вiйну, — один з головних напрямкiв роботи Агентства вiдновлення. Реалiзуються проекти з будiвництва, капiтального ремонту та реконструкцiї житла, закладiв освiти та медицини, соцiальної та комунальної iнфраструктури. На сьогоднi їх уже бiльше 40 у рiзних областях.

Щоб спростити бiзнесу i замовникам (а це обласнi Служби вiдновлення) пiдготовку i проведення закупiвель, агентство розробило новi рекомендацiї щодо формування тендерної документацiї та проведення самих тендерiв на вiдбудову таких об’єктiв цивiльної iнфраструктури. Це частина великого проекту зi стандартизацiї всiх закупiвель обласних служб.
Тепер в тендернiй документацiї оприлюднюється вся вiдома замовнику iнформацiя щодо об’єкта будiвництва, в тому числi вся проектна документацiя та кошториси. Передбачено достатньо часу на пiдготовку пропозицiї, зменшується кiлькiсть необхiдних документiв та довiдок, додаються запобiжники при виконаннi договору та збiльшується вiдповiдальнiсть за його порушення.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, основою рекомендацiй стали унiфiкованi квалiфiкацiйнi критерiї. Це, зокрема, наявнiсть технiки, вiдповiдної квалiфiкацiї спiвробiтникiв, досвiду виконання аналогiчних договорiв i фiнансова спроможнiсть.
Спростили вимоги до учасникiв тендерiв та зробили критерiї такими, якi мiнiмiзують можливостi для манiпуляцiй.
Визначається перелiк технiки, машин, механiзмiв i обладнання вiдповiдно до потреби в таких засобах, вказаної у проектi. Документи на пiдтвердження не потрiбнi, треба надати лише реквiзити документiв. Замовник може вимагати наявнiсть лише основних позицiй технiки та не може називати конкретнi марки або моделi.
Визначили перелiк посад, щодо яких виконавець має подати пiдтверджуючi документи про квалiфiкацiю. Це ключовi посади iнженерних працiвникiв. Щодо робiтничих професiй деталiзацiя не вимагається — лише пiдтвердження кiлькостi людей, якi потрiбнi для виконання робiт. При цьому як iнженери, так i всi iншi робiтники можуть працювати або в штатi, або за договором, або за сумiсництвом.
Виконавець має документально пiдтвердити, що вже працював за аналогiчним договором (чи договорами) та з об’єктами такого ж класу наслiдкiв. Цi договори мають бути укладеними протягом останнiх 5 рокiв. При цьому обсяг виконання аналогiчних договорiв має бути не менше певного вiдсотка вiд очiкуваної вартостi — вiд 80% до 40%, залежно вiд суми тендеру
Встановили чiткi критерiї визначення фiнансової спроможностi, якi також залежать вiд очiкуваної вартостi тендеру. Так, якщо очiкувана вартiсть менше 100 млн. грн., виконавець має пiдтвердити, що його рiчний дохiд дорiвнює або бiльше 80% вiд суми тендеру. Якщо очiкувана вартiсть тендеру вiд 100 до 300 млн. грн., рiчний дохiд виконавця має бути не менше 50% суми, а якщо тендер дорожчий за 300 млн. грн., то не менше як 40%.
У рекомендацiях визначили тi вимоги, яких варто уникати як потенцiйно дискримiнацiйних. Наприклад, це зазначення конкретних моделей технiки, вимоги щодо конкретного мiсцезнаходження технiки, надмiрнi вимоги щодо оформлення документiв (листiв-вiдгукiв), вимоги щодо надання документiв у паперовому виглядi та iншi.
Прописали процедуру погодження договiрної цiни та вимоги до її формування.
Також будуть публiкувати разом iз договором усi додатки, в тому числi кошториси iз зазначенням цiн за одиницю матерiалiв та робiт.
Новi стандартизованi вимоги розробленi у спiвпрацi з представниками ринку, галузевими експертами та за результатами проведення перших торгiв на вiдбудову цивiльної iнфраструктури в червнi-серпнi. Провели бiльше 10 зустрiчей з рiзними спiльнотами потенцiйних пiдрядникiв: СУП, КБУ, ЄБА, з КШЕ та Радою бiзнес-омбудсмена, з польськими та чеськими компанiями, з забудовниками Київщини та Сумщини.

Оставить комментарий