Вы просматриваете: Главная > Статьи > Служба вiдновлення у Полтавськiй областi буде перевiряти партнерiв на корупцiю — Будівельний портал ПрофіДОМ

Служба вiдновлення у Полтавськiй областi буде перевiряти партнерiв на корупцiю — Будівельний портал ПрофіДОМ

Служба вiдновлення у Полтавськiй областi буде перевiряти партнерiв на корупцiю — Будівельний портал ПрофіДОМ

Вiдповiдно до Антикорупцiйної програми Служби вiдновлення, затвердженої наказом вiд 25 серпня №61, Служба вiдновлення та розвитку iнфраструктури у Полтавськiй областi прагне спiвпрацювати з дiловими партнерами, якi здiйснюють свою дiяльнiсть законно та етично, взаємодiя з якими не несе корупцiйних ризикiв для Служби вiдновлення.        

Служба вiдновлення iнформує наявних i потенцiйних дiлових партнерiв про принципи та вимоги у сферi запобiгання та протидiї корупцiї,  в тому числi про процедуру перевiрки дiлових партнерiв.
Наказом Служби вiдновлення вiд 15 вересня №66 затверджений порядок проведення антикорупцiйної перевiрки дiлових партнерiв Служби вiдновлення та розвитку у Полтавськiй областi.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, перевiрка дiлових партнерiв Служби вiдновлення здiйснюється з метою:
— перевiрки дiлової репутацiї дiлового партнера на предмет толерантностi до корупцiї, а саме чи має дiловий партнер репутацiю суб’єкта, дiяльнiсть якого пов’язана з корупцiєю, та чи не буде дiловий партнер виступати посередником для передачi третiм особам (або для отримання вiд третiх осiб) неправомiрної вигоди;
— перевiрки наявностi у дiлового партнера антикорупцiйної програми (або iнших полiтик антикорупцiйного спрямування), готовностi дотримуватися антикорупцiйних принципiв та вимог Служби вiдновлення, а також антикорупцiйного законодавства;
— виявлення можливих корупцiйних ризикiв у зв’язку з укладенням (виконанням) правочину;
— мiнiмiзацiї ймовiрностi вчинення або перевiрки можливих фактiв вчинення корупцiйного або пов’язаного з корупцiєю правопорушення, iншого  порушення антикорупцiйного законодавства пiд час встановлення та/або реалiзацiї правовiдносин з дiловим партнером.Окрiм того, до всiх договорiв, якi Служба вiдновлення укладає з дiловими партнерами, обов’язково включаються антикорупцiйнi застереження. Метою антикорупцiйного застереження є надання службою гарантiй дотримання антикорупцiйного законодавства, яке на неї поширюється, та отримання аналогiчних гарантiй вiд дiлового партнера.
Антикорупцiйнi застереження до договорiв, якi мiстяться у порядку перевiрки дiлових партнерiв Служби вiдновлення, розробленi спiльно з Базельським iнститутом управлiння.

Оставить комментарий