Вы просматриваете: Главная > Статьи > Складський ринок Києва у першому пiврiччi 2023 р. не змiнився — Будівельний портал ПрофіДОМ

Складський ринок Києва у першому пiврiччi 2023 р. не змiнився — Будівельний портал ПрофіДОМ

Складський ринок Києва у першому пiврiччi 2023 р. не змiнився — Будівельний портал ПрофіДОМ

Згiдно з останнiм дослiдженням CBRE Ukraine, у першому пiврiччi ринок складської нерухомостi не зазнав помiтних змiн на тлi несприятливих економiчних умов i високого рiвня невизначеностi, пов’язаної з вiйною. Однак протягом перших шести мiсяцiв року орендна активнiсть зазнала значного спаду. Багато компанiй, якi були змушенi релокуватися, завершили свої переїзди, а бiльшiсть компанiй, яких це не торкнулося, залишалися на своїх мiсцях. Водночас провiднi компанiї, орiєнтованi на розширення, зайняли обережну позицiю, очiкуючи або на бiльш стабiльну ситуацiю в країнi, або на суттєвий обсяг нової пропозицiї.

Так, обсяг валового поглинання в складському сегментi склав приблизно 30 тис. кв. м (-55% у порiвняннi з попереднiм роком), причому переважна частка угод була зумовлена рiшеннями про переїзд. Активнiсть орендарiв була високою в основному в секторi оптової та роздрiбної торгiвлi, на який припадало 90% вiд загального обсягу угод.
Бiльшiсть компанiй змогли адаптуватись до нових реалiй воєнного стану, а споживчi настрої дещо стабiлiзувалися i навiть демонстрували незначний рiст. Як наслiдок, на ринку спостерiгається певне зростання потенцiйного попиту на 2024 р. на великi площi (понад 10 тис. кв. м) з боку ключових гравцiв ринку, зокрема, 3PL операторiв, представникiв сфери оптової та роздрiбної торгiвлi, e-commerce, а також автомобiльної промисловостi. Однак такi вимоги, швидше за все, залишатимуться радше винятком, анiж нормою, оскiльки до кiнця вiйни на ринку домiнуватимуть короткостроковi рiшення, повiдомляє Property Times.
Загалом у першому пiврiччi на ринку не ввелось в експлуатацiю жодного нового складського комплексу. Таким чином, загальний обсяг конкурентної пропозицiї залишився незмiнним i склав близько 1,45 млн. кв. м. Попит на складськi примiщення серед ключових гравцiв поступово змiстився з оренди на будiвництво пiд власнi потреби (owner-occupied), що зумовлено насамперед довгостроковими стратегiями скорочення витрат, оскiльки можливостi для розширення та релокацiї стали обмеженими. До кiнця 2025 р. планується до введення в експлуатацiю близько 122 тис. кв. м нових складських об’єктiв пiд власнi потреби у чотирьох проектах, що становить 44% всiєї майбутньої пропозицiї.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, станом на кiнець червня рiвень вакантностi стабiлiзувався на 2%, що вiдповiдає довоєнним показникам. Поряд iз постiйним дефiцитом спекулятивних площ на ринку протягом останнiх рокiв руйнування значної кiлькостi складiв у 2022 р. також посилило тиск на рiвень вакантностi. За майже повної вiдсутностi нової спекулятивної пропозицiї iснуючий статус-кво, ймовiрно, збережеться, що спонукатиме власникiв до подальшого девелопменту. Бiльшiсть орендних угод, як i ранiше, укладається в нацiональнiй валютi. Так, у першому пiврiччi запитуванi оренднi ставки на якiснi складськi примiщення дещо укрiпилися i коливалися в межах 168-184 грн./кв. м на мiсяць ($4,5-4,9) для примiщень класу А. Фактичнi оренднi ставки на якiснi об’єкти в середньому були нижчими на 5-7%.
Наталiя Сокирко, керiвник департаменту складської та логiстичної нерухомостi CBRE Ukraine, зазначає: «Складський ринок переживає поступове вiдновлення, при цьому чутливо реагуючи на всi змiни, пов’язанi з вiйною. Для київського регiону важливим є те, що, хоча деякi орендарi частково змiстили фокус на бiльш безпечнi захiднi областi, Київ зберiгає за собою позицiю домiнуючого логiстичного хабу. Загалом попит на складськi примiщення залишатиметься стабiльним до кiнця року, оскiльки основнi орендарi пристосовуватимуть свої потреби у примiщеннях до економiчних умов, що склалися. Окрiм того, через вiдкладений попит, що починає наростати, та дефiцит якiсних великих площ складський сектор київського регiону представлятиме перспективну можливiсть для розвитку у майбутньому. Очiкується, що оренднi ставки будуть поступово укрiплюватись, i професiйнi логiстичнi комплекси зможуть забезпечити стабiльний рiвень прибутковостi пiд час пiслявоєнної вiдбудови.

Оставить комментарий