Вы просматриваете: Главная > Статьи > Порядки вiдновлення та розвитку регiонiв i громад затверджено — Будівельний портал ПрофіДОМ

Порядки вiдновлення та розвитку регiонiв i громад затверджено — Будівельний портал ПрофіДОМ

Порядки вiдновлення та розвитку регiонiв i громад затверджено — Будівельний портал ПрофіДОМ

Кабiнет мiнiстрiв України затвердив порядок визначення територiй вiдновлення, а також порядки розробки, реалiзацiї та монiторингу планiв вiдновлення та розвитку регiонiв i окремих територiальних громад. Вiдповiдна постанова була пiдготовлена Мiнiстерством розвитку громад, територiй та iнфраструктури (Мiнiстерство вiдновлення) i схвалена на засiданнi уряду.

Прийняття порядкiв дозволить прискорити вiдновлення громад та регiонiв, якi постраждали внаслiдок збройної агресiї, зокрема, вiдновити об’єкти транспортної, комунальної та соцiальної iнфраструктури, об’єкти житлового та громадського призначення. А отже забезпечити доступ до життєво важливих послуг мешканцям постраждалих громад.
«Перегляд i оновлення державної регiональної полiтики має критичне значення для успiшного вiдновлення. Затвердження порядкiв визначення територiй вiдновлення, розробки планiв вiдновлення та розвитку є частиною цiєї важливої роботи. Принципово, що оновлення полiтики вiдбувається знизу догори, базуючись на потребах громад i регiонiв. Держава має формувати загальну рамку, визначати ключовi механiзми i принципи вiдновлення, але саме мiсцева влада є головним iнiцiатором проектiв i планiв. Спроможнi громади i регiони є ключовою умовою успiху як процесу вiдновлення, так i процесу євроiнтеграцiї України», — зазначив вiце-прем’єр-мiнiстр з вiдновлення України — Мiнiстр розвитку громад, територiй та iнфраструктури України Олександр Кубраков.
Згiдно з затвердженим порядком, територiальна громада вiдноситься до територiї вiдновлення за умови наявностi хоча б одного з наступних критерiїв: на територiї громади вiдбувалися бойовi дiї; територiя громади або її частина була тимчасово окупована; на територiї територiальної громади наявнi руйнування об’єктiв iнфраструктури, житлового фонду внаслiдок бойових дiй та/або обстрiлiв; територiя громади характеризується значним перемiщенням населення до iнших регiонiв та/або iнших держав та рiзким погiршенням рiвня соцiально-економiчного розвитку тощо, повiдомляє Property Times.
Для оцiнки i вiднесення громад до територiй вiдновлення Мiнiстерство утворює комiсiю, до складу якої входять також народнi депутати України — члени профiльного комiтету Верховної Ради. Комiсiя розглядає пропозицiї, пiдготовленi мiнiстерством, проводить оцiнку вiдповiдностi громад визначеним критерiям та приймає рiшення про вiднесення їх до територiй вiдновлення. Перелiк громад, якi вiднесено до територiй вiдновлення, затверджується Кабiнетом мiнiстрiв України у Державнiй стратегiї регiонального розвитку України.
Крiм того, уряд затвердив Порядок розроблення, реалiзацiї та монiторингу плану вiдновлення та розвитку регiонiв, а також планiв вiдновлення та розвитку територiальних громад. Вiдповiднi плани розроблятимуться на перiод до 31 грудня 2027 р.
Проект плану вiдновлення та розвитку регiонiв розробляється мiнiстерством разом з iншими зацiкавленими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади i враховує наявний потенцiал, перспективну спецiалiзацiю територiй. Розробка плану розпочинається протягом 10 днiв пiсля затвердження Кабiнетом мiнiстрiв перелiку громад, якi вiднесено до територiї вiдновлення.
План вiдновлення та розвитку регiонiв зокрема включає: завдання i заходи з вiдновлення та розвитку; прогнозовану потребу та можливi джерела фiнансування; iндикатори виконання завдань, здiйснення заходiв з вiдновлення та розвитку i їх прогнознi значення; перелiк проектiв регiонального (мiсцевого) розвитку, реалiзацiя яких передбачається в рамках виконання плану; а також регiональнi плани вiдновлення та розвитку. План вiдновлення та розвитку регiонiв затверджується Кабiнетом мiнiстрiв.
Своєю чергою, органи мiсцевого самоврядування у двомiсячний строк пiсля оприлюднення Мiнiстерством iнформацiї про розробку плану вiдновлення та розвитку регiонiв подають на погодження проєкт плану вiдновлення та розвитку територiальної громади. Цей проект плану включає: завдання i заходи з вiдновлення та розвитку; прогнозовану потребу та можливi джерела фiнансування; iндикатори виконання завдань, здiйснення заходiв з вiдновлення та розвитку i їх прогнознi значення; перелiк проектiв регiонального (мiсцевого) розвитку.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, монiторинг виконання плану вiдновлення та розвитку регiонiв проводиться щороку мiнiстерством на пiдставi даних офiцiйної статистики, iнформацiї мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади. Монiторинг виконання плану вiдновлення та розвитку регiонiв може проводитися, зокрема, на основi екосистеми управлiння вiдбудовою DREAM та Геоiнформацiйної системи здiйснення монiторингу та оцiнювання розвитку регiонiв i територiальних громад (ГIС).

Оставить комментарий