Вы просматриваете: Главная > Статьи > До Генерального плану Тернополя внесено змiни — Будівельний портал ПрофіДОМ

До Генерального плану Тернополя внесено змiни — Будівельний портал ПрофіДОМ

До Генерального плану Тернополя внесено змiни — Будівельний портал ПрофіДОМ

На сесiї Тернопiльської мiської ради прийнято змiни до Генерального плану Тернополя. Даний документ був прийнятий на основi громадських обговорень, слухань щодо внесення змiн у мiстобудiвну документацiю, а також звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку та Державної експертизи.

Мiстобудiвна документацiя розроблена на пiдставi змiн у нормативнiй базi, а саме — нових державно-будiвельних норм та змiн в мiстобудiвної документацiї — та за результатами аналiзу iснуючого стану планування i забудови Тернополя виявлено ряд проблем, якi необхiдно було врахувати при виконаннi проєкту.
Основними напрямками в змiназ до мiстобудiвної документацiї є:
— змiна функцiонального використання окремих дiлянок мiста, у тому числi виробничих пiдприємств;
— розвиток вулично-дорожньої мережi мiста та об’єктiв обслуговування транспорту;
— розвиток мережi руху громадського транспорту;
— розвиток та реконструкцiя iнженерних мереж;
— розширення зон зелених насаджень та створення нових громадських вiдпочинкових зон;
— створення нових громадських об’єктiв, у тому числi закладiв шкiльної та дошкiльної освiти;
— звернення мешканцiв та суб’єктiв господарювання, громадських органiзацiй та вiйськової адмiнiстрацiї
Складовими Генерального плану Тернополя є iсторико-архiтектурний опорний план та план зонування, якi деталiзують напрямки розвитку мiста, збереження та охорони iсторичного надбання.
Планувальна структура складається в основному iз зони загальномiського центру, яка проєктом потребує розширення до вулицi Торговиця з можливим розмiщенням об’єктiв соцiальної iнфраструктури, комерцiйної iнфраструктури. Також пропонується реконструкцiя кварталiв громадської забудови вздовж вулицi Торговиця i буде враховуватись вже розроблений детальний план територiї мiж вул. Руською та вул. Торговиця.
Зеленi насадження загального користування на сьогоднi в мiстi складають 460 га. В межах цього проєкту мiстобудiвної документацiї запропоновано 20 об’єктiв нових зелених насаджень, у тому числi будiвництво нового парку площею бiля 10 га, який буде розмiщений на територiї мiкрорайону №14, сквери по проспекту Злуки (в районi «Канада»), бульв. Пантелеймона Кулiша, вул. Леся Курбаса. Зеленi зони загального користування передбаченi по всiх територiях нових житлових районiв.
В цiлому в межах цього проекту планується створити бiля 300 га територiй зелених насаджень загального користування, бiля 70 га в межах розрахункового перiоду.
В районi «Куткiвцi» пропонується створення громадської вiдпочинкової зони. Пропонується включення об’єкту природньо-заповiдного фонду «Чагарi Куткiвцi» до об’єктiв загальної системи зелених насаджень загального користування. В рамках розвитку рекреацiйної зони пропонується створення пляжної зони вздовж набережної у пiвнiчнiй частинi Тернопiльського ставу i об’єднання її канатною дорогою з районом «Куткiвцi», де передбачено громадську зону.
Житлова зона планується дiлянками багатоквартирної житлової забудови i для бiльш компактного використання територiї мiста з врахуванням навантаження на iснуючi iнженернi мережi. На перспективу запропоновано 13 дiлянок багатоквартирної житлової забудови — це дiлянки в пiвнiчнiй, пiвденнiй частинi мiста, у 6 та 14 мiкрорайонах. Розглянуто розмiщення житлової забудови по вул. Чернiвецькiй та вул. Тролейбуснiй.
Передбаченi тенденцiї щодо створення громадських об’єктiв (наприклад, дошкiльної освiти) щодо 100% забезпечення мiсцями у закладах освiти шляхом створення навчальних комплексiв при школах, якi будуть об’єднанi з дитячими дошкiльними закладами. Як перспектива та резерв — передбаченi територiї в захiдному районi шляхом створення зон громадської забудови для розташування освiтнiх спецiалiзованих закладiв вищої освiти та багатофункцiонального медичного центру.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, збiльшення жителiв та ВПО вимагає їх забезпечення новими робочими мiсцями. У пiвнiчнiй i пiвденнiй частинi мiста пропонуються перспективнi дiлянки для розмiщення виробничих пiдприємств, складських територiй та комунальних зон. Крiм того, визначенi новi територiї пiд нове промислове виробництво з розвитку малого та середнього бiзнесу, такi як «iндустрiальний парк» в районi «Пiвденний».
В рамках розвитку виробничих зон можливе розмiщення об’єктiв транспортної iнфраструктури, таких як багаторiвневi паркiнги, транспортнi складськi та логiстичнi комплекси в центральнiй, захiднiй, пiвденнiй та пiвнiчнiй частинi мiста i на перетинi вул. Об’їзної та вул. Львiвської.
У проєктi змiн передбачено розвиток мережi руху громадського транспорту, зокрема передбачено збiльшення протяжностi лiнiй руху автобусних маршрутiв на понад 30 км, тролейбусних маршрутiв на понад 20 км.
Оскiльки необхiдним для мiста є здiйснення заходiв щодо забезпечення та недопущення погiршення якостi води в процесi її видобуття, пiдготовлення та транспортування до кiнцевого споживача, то проєктом пропонується здiйснення реконструкцiї споруд на ДВС «Тернопiльський водозабiр, будiвництво водоочисних споруд на ДВС «Верхньо-iвачiвський водозабiру», а також розглянуте питання влаштування альтернативного групового водозабору пiдземних вод в районi с. Таурiв.
Генпланом передбачена модернiзацiя системи каналiзацiї з перекладкою амортизованої мережi, переоснащення насосних станцiй iз застосуванням енергоощадного насосного обладнання, будiвництво централiзованої системи каналiзацiї на дiлянках нової та не каналiзованої забудови.
Проєктом змiн розроблена принципова схему дощової каналiзацiї, яка передбачає органiзацiю вiдведення поверхневих вод на дiлянках нової забудови та мiських територiй, на яких вiдсутня дощова каналiзацiя, а також розширення та доповнення iснуючої мережi каналiзацiї на вже забудованих територiях.
Перспективний розвиток газифiкацiї передбачено шляхом розбудови системи газопостачання на нових дiлянках забудови з пiдключенням нових абонентiв. В розвиток iснуючої схеми газопостачання, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, згiдно з пропозицiями ПАТ «Тернопiльмiськгаз», проєктом передбачене резервне джерело газопостачання мiста через будiвництво нової ГРС на проєктному вiдгалуженнi вiд магiстрального газопроводу Торжок-Долина.
Для вирiшеннi питань поводження з безпритульними тваринами у мiстi проєктними рiшеннями пропонується вiдведення дiлянки 0,025 га на пiвнiчнiй околицi мiста в промзонi по вул. Текстильнiй. На данiй дiлянцi, з дотриманням вiдстанi 300 м вiд житлових будинкiв та будiвель iншого призначення, можливе влаштування стацiонарного пункту для тимчасового утримання безпритульних тварин, тимчасової iзоляцiї, стерилiзацiї, вакцинацiї, проведення профiлактичних обробок з подальшим поверненням на мiсце колишнього мешкання (мiсце вiдлову) або передачi пiд опiку.
Зроблено розрахунок необхiдностi територiй пiд розмiщення кладовищ традицiйного поховання. Надано пропозицiю пiд розширення Микулинецького кладовища та бiля Львiвської траси на захiд.
В процесi виконання СЕО (оцiнювання впливу стратегiчних документiв на навколишнє середовище) був проведений аналiз низки документiв мiжнародного, державного, регiонального та мiсцевого рiвня, що мiстять зобов’язання у сферi охорони довкiлля, у тому числi пов’язанi iз запобiганням негативного впливу на здоров’я населення. Результати аналiзу цiлей та завдань екологiчної полiтики визначених в проєктi внесення змiн до Генерального плану мiста по переважнiй бiльшостi показали високу ступiнь вiдповiдностi цiлям визначеним у розглянутих документах. Проєкти мiстобудiвної документацiї враховують бiльшiсть з них i пропонують комплекс заходiв, що сприяють їх досягненню.
Загалом, даним рiшенням внесення змiн до Генерального плану розвитку Тернополя визначено рацiональне використання мiської територiї, створення громадських просторiв, якi пiдвищують зручнiсть i комфорт для жителiв мiста, сприяють збереженню iснуючих ресурсiв, природних зон та визначають мiсця для вiдпочинку. Визначенi виробничi, комунально-складськi зони, зони спецтериторiй, iнженерної iнфраструктури. Прописанi умови та обмеження щодо використання цих зон, визначенi територiї в межах санiтарно-захисних зон, вiдстанi вiд об’єктiв транспорту та iнших iнженерних об’єктiв, якi потребують певних обмежень в освоєннi тiєї чи iншої дiлянки. Врахованi матерiали внесення змiн до «Iсторико-архiтектурного опорного плану мiста Тернополя». З’явилися новi зони, такi як зони деградованих територiй, перспективної змiни функцiонального призначення, зони реконструкцiї кварталiв житлової та громадської забудови, котрi потребують розроблення детальних планiв територiї.

Оставить комментарий